DUYURULAR

SIK SOR.SORULAR

TARIMSAL DESTEKLEMELER

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının her yıl güncellenmesi gerekiyormu gerekiyorsa ne yapılmalıdır?

Evet ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının yapıldığı İl veya İlçe Tarım Müdürlüğü’nden kaydın güncellenmesi gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemine hangi arazilerin kaydı yapılamaz?

a) Köy tüzel kişileri hariç olmak üzere ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler, 
b) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunulan araziler,
c) Mülkiyeti kamulaştırılan araziler, 
d) Konut veya arsa kooperatifinden kiralanan araziler, 
e) Sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan tarım arazileri, 
f) Tapudaki vasfı tarım arazisi olmayan arsa, çalılık, kayalık, taşlık, ham toprak ve benzeri araziler, 
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilmez.

Tarımsal Destekler Birim Fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

ÇKS ye bağlı destek kalemleri nelerdir?

Mazot kimyevi gübre ve toprak analizi desteği 
Sertifikalı Tohum Kullanım ve üretimi desteği, 
Sertifikalı Fidan/Fide  kullanımı desteği 
İyi Tarım ve Organik Tarım desteği 
Yağlı tohumlu bitkiler Hububat ve baklagil prim ödemesi desteği 
Yem bitkileri desteği.

Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik aboneliği başvurusu hangi belgelerle nasıl yapılmaktadır?

Başvuru Dilekçesi (TC No yazılı olacak,Tüzel kişilerde ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile imza sirküleri fotokopi eklenecek).
Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS Belgesi): (Arazinin ÇKS’ne güncel kayıtlı olması halinde tapu kaydı istenmeyecek, ÇKS belgesi için Döner Sermaye katkısı alınmayacak)
Arazinin durumunu gösterir onaylı çaplı kroki: (Arazinin yetkili teknik eleman tarafından gösterilmesi halinde bu belge istenmeyecek). 
Döner sermaye makbuzu
ÇKS belgesi yok ise Tapu fotokopisi ve Çiftçilik belgesi (Ziraat Odasından alınacak) 

Yukarıdaki belgeler hazırlanarak arazinin bağlı bulunduğu İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuru yapılır.

TOHUM, FİDE, FİDAN İTHALAT VE İHRACATI

Kimler tohumluk (tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımları) ihracatı yapabilir?

Vergi numarası olan kişi ve kuruluşlar ihracat yapabilirler.

İhracat için gereken evraklar nelerdir?

Dilekçe  

Tohumluk İhracat Formu

İhraç edilecek tohum daha önce yurtdışından ithal edilmiş ise ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş belgesi ibraz edilecektir. 

Kimler tohumluk ithalatı yapabilir?

“Tohumluk İthalatı Uygulama Genelge (2011/1)” ‘nin 6.madde  (Tohumluk İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar)‘sinde belirtilen kuruluşlar ithalat yapabilirler.

Tohumluk ithalatında istenen belgeler nelerdir?

Tohumluk İthalatı Uygulama Genelge (2011/1)”nin eklerinde belirtilen, 
Matbu dilekçe
3 nüsha kontrol belgesi 
3 nüsha proforma fatura (İmza ve kaşeli) 
Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge 
Tohumluk Analiz Sertifikası istenmektedir.

Kimler meyve fidanı üretimi amacıyla çoğaltım materyali ithalatı yapabilir?

“Meyve/Asma Fidan Ve Üretim Materyali İle Çilek Fideleri İthalat Uygulama Genelgesi (2011/2)”nin 6.madde  (Fide, Fidan ve Üretim Materyali İthal Etmeye Yetkili Kişi ve Kuruluşlar)’sinde belirtilen kuruluşlar ithalat yapabilirler.

Kimler meyve bahçesi kurmak amacıyla fidan ithalatı yapabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler meyve bahçesi tesisi amacıyla ithalat yapabilirler.

Meyve çoğaltım materyali ithalatında istenen belgeler nelerdir?

Müracaat Dilekçesi
3 (üç) nüsha Kontrol Belgesi
3 (üç) nüsha Proforma faturanın
Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge AYRICA
Üç no’lu üniteler için; 
a)     Orijin (kaynak) Sertifikası,
b)     Temel sertifika veya ihracatçı ülkedeki yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen kademesini gösterir belge, 
c)      Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (En az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık) 
d)    Bitki Yetiştirme Ruhsatı, 
e)     Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluş Belgesi, 
Sertifikalı fidan üniteleri için, 
a)   Orijin (kaynak) Sertifikası, 
b)   Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (En az 1 yıllık)
c)   Bitki Yetiştirme Ruhsatı, 
ç)   Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluş Belgesi, 
d) Resmi veya yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlardan alınan üretim materyali sertifikası.
Bahçe Tesisi için; 

a)     Orijin (kaynak) Sertifikası, 
b)     Resmi veya Yetkilendirilmiş Kurum ya da Kuruluşlardan alınan fidan sertifikası, 
c)Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (En az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık ) 
ç)  Taahhütname istenmektedir.

Kimler süs bitkileri çoğaltım materyali ithalatı yapabilir?

Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2011/3)”nin 6. madde  (Süs Bitkileri İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar) ‘sinde belirtilen kuruluşlar ithalat yapabilirler.

Süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporunun düzenlenmesi nasıl gerçekleşir?

Kapasite raporları www.tohum.tugem.gov.tr sayfasında yayımlanan formata göre firma tarafından düzenlenir, firmanın üretim yerleri İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yerinde görülerek onaylanır.

Kapasite Raporunun süresi ne kadardır?

Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Süs bitkileri çoğaltım materyali ithalatında istenen belgeler nelerdir?

Müracaat dilekçesi
3 nüsha Kontrol Belgesi
3 nüsha Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti 
Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge 

MERA

Meralar kiralanabilir mi?

Evet. Kiralanabilir. İl Tarım Müdürlüğü Mera Birimine müracaat etmek gerekmektedir.

 

Islah amaçlı kiralanan yere her türlü yem bitkisi ekilebilir mi?

Hayır. Sadece mera yem bitkileri karışımları ekilebilir.

 

Kiralayacağımız yerlere ahır, ev, çiftlik vs. kurabilir miyim?

Meralarda hiçbir şey inşa edilemez. Ancak yaylak ve kışlaklarda sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar yapılabilir.

Islah yapılabilme koşulları nelerdir?

Yeterli mera alanı bulunması, Hayvan varlığının mera alanına uygun olması, Tarım danışmanı bulunması, Yem bitkileri ekimi yapılabilecek yeterli alan bulunması, Kooperatifi olan köy olması gerekmektedir.

TARIMSAL ETÜT

Tarla vasıflı Arazimin üstüne kendi kararımla ev yapabilir miyim?

Hayır

5403 sayılı Toprak Kanunu nedir? Neleri kapsar?

Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemektir.
Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usûl ve esasları kapsar.

 

 

5403 sayılı Toprak Kanunu ile ilgili herhangibir müracaatımı kendim yapabilirmiyim?

5403 sayılı Toprak Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 27298 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzüğün 9. maddesi gereği planlama ve onama yetkisine sahip olan kurumlar tarafından yapılmalıdır.

 

 

Bölünebilir arazi büyüklüğü ne kadadır?

9 Şubat 2007 tarih ve 26429 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5578 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 2. Maddesi gereğince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8. Maddesi  gereğince bölünemez parsel büyüklüğü‘’…. mutlak tarım arazileri ve Özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtüaltı tarım yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardır’

Hayvancılık tesisi yapmak istiyorum. Neler gereklidir?

Tarımsal bir faaliyetle meşgul olduğuna dair çiftçilik belgesi 
Tapu fotokopisi 
1/5000 ölçekli kadastral harita(onaylı ve koordinatlı) 
1/25000 ölçekli topoğrafik harita(onaylı ve koordinatlı)
Tarımsal amacı dışında kullanılmayacağına dair noter taahütnamesi
3(üç) adet mimari proje
Planlama ve onama yetkisine sahip olan kurumlar tarafından yapılmalıdır.(Bu kurumlar Belediye sınırları veya mücavir alan sınırlarında Belediyeler ,dışındaki yerler ise İl Özel İdareleridir.)

 

 

Tarımsal amaçlı soğuk hava deposu,depolama ve paketleme, mantarcılık…. Gibi tesisler yaptırmak istediğimizde izlememiz gereken yol nedir?

Tarımsal bir faaliyetle meşgul olduğuna dair çiftçilik belgesi
Tapu fotokopisi 
1/5000 ölçekli kadastral harita(onaylı ve koordinatlı) 
1/25000 ölçekli topoğrafik harita(onaylı ve koordinatlı) 
Tarımsal amacı dışında kullanılmayacağına dair noter taahütnamesi
3(üç) adet mimari proje 
Planlama ve onama yetkisine sahip olan kurumlar tarafından yapılmalıdır.(Bu kurumlar Belediye sınırları veya mücavir alan sınırlarında Belediyeler ,dışındaki yerler ise İl Özel İdareleridir.)

 

 

İSTATİSTİK

Türkiye ve Antalya iline ait tarımsal istatistikleri nereden bulabilirim?

Türkiye ve Antalya ili kesinleşmiş tarımsal verileri tüm yıllar için http://www.tuik.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.

İlin arazi dağılımı nasıldır?

Antalya ilinin yüzölçümü 20.909.000 da. olup, 3.667.012 da. tarım alanı, 2.010.730 da. mera alanı ile 15.231.258 da. orman ve tarım dışı arazi bulunmaktadır.

İlin tarım alanlarının dağılımı nasıldır?

3 İlin tarım alanı 2012 yılı TÜİK geçici verilerine göre 3.667.012 da. olup, 2.082.341
da. tarla bitkileri, 455.344 da.  açık tarla - örtüaltı sebze yetiştiriciliği, 701.535 da. meyve (örtüaltı ve açıkta), 5.201 da. süs bitkileri (açıkta-örtüaltı), 422.591 da. nadas bulunmaktadır.

İlimizin önemli ürünleri nelerdir?

2012 yılı TÜİK geçici verilerine göre 259.798ton mantar, 602.390ton turunçgil, 54716 ton muz,104.421 ton nar, 1.174 ton avakado üretimi yapılmaktadır.

İlin hayvan varlığı nedir?

2012 yılı TÜİK geçici verilerine göre ilin hayvan varlığı 145.751 büyükbaş 869.980 küçükbaş, 195.188 adet arı kovanından oluşmaktadır.

ÖZEL İDARE YATIRIMLARI

Özel İdare kaynaklı meyve fidanını nasıl alırım?

Başvuru sahibi tesis kurmak istediği arazinin bulunduğu İlçe Tarım Müdürlüğü’ne dilekçe ile talebini iletir. Dilekçe ekinde tesis kurulacak araziye ait tapu bilgilerini gösteren tapu/ çap fotokopisi, kiralık ise kira sözleşmesi veya arazinin sahibi olduğunuza ve tesis kurmak için yasal engeli bulunmadığına dair belge/belgeler eklenir. Talep edilen Meyve Çeşidine göre değişmekle birlikte en az 3-5 dekar dikime uygun yasal engeli olmayan arazinin bulunması gerekmektedir. 
Talebi değerlendirmeye alan İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından tesis kurulacak arazide yapacakları inceleme ile başvurunun uygunluğu tespit edilerek, bölgenin ekolojik durumu, gelecekteki Pazar durumu, kalite ve verimlilik ölçütleri dikkate alınarak tür, çeşit ve anaç önerisi de yaparak uygun talepler İl Tarım Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Müdürlüğünde toplanan talepler uygunluğu değerlendirilerek bir sonraki yılın yatırım programına dahil edilmek üzere program teklifi yapılır. İl Genel Meclisinde program kabul edilerek bütçe aktarılması durumunda proje kapsamında talep edilen fidanlar temin edilerek dağıtımı yapılır.

Meyve fidanı talebimi yaptığım yılda karşılanamaz mı?

Meyve fidanı vb talepler talep edilen yıldan sonraki yılda karşılanabilir. Ancak yatırım programında talep edilen ilçe için aynı konuda bütçe tahsis edilmişse ve fidan dağıtımı sırasında daha önce talebi olmasına rağmen vazgeçen üretici olur ise karşılanabilir.

PROGRAM VE BÜTÇE

Bu yıl İlimize ait Genel Bütçe Yatırım Programı ve projeleri nelerdir?

İlimize ait Genel Bütçe Yatırım Programı ve projelerine ait bilgileri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait:
http://www.antalya-tarim.gov.tr/index_tr.asp?mn=23&bn=0&in=139 sayfadan ulaşabilirsiniz.

 

 

TARLA BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ

2011 yılı yem bitkileri desteklemesi tebliği çıktımı? Nereden ve nasıl bulabilirim?

Evet çıktı. www.tarim.gov.tr adresinden “Desteklemeler” butonuna tıkladığınızda açılan sayfada “Hayvancılık Destekleri” yazısına tıkladığınızda bu destekleme ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğlere ulaşabilirsiniz.

Yem bitkileri desteklemesi için hangi evrakları hazırlamam gerekiyor?

Eğer 2011 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt olduysanız sadece T.C. numaranızla ilgili İlçe Müdürlüğüne başvurmanız yeterlidir. Gerekli evrakları İlçe Müdürlüğünden alabilirsiniz.

Komşularımın desteklemelerini aldığını öğrendim. Bankaya baktım bana para gelmemiş ne yapmalıyım?

Bağlı olduğunuz İlçe Müdürlüğüne yada İl Müdürlüğüne başvurunuz. Listede adınızın olup olmadığını öğrenin. Eğer listede var iseniz para mutlaka hesabınıza yatırılacaktır. Sabırlı olunuz.

Tanıdıklarımın desteklemelerini aldıklarını öğrendim. Ben henüz müracaat etmedim. Evraklarım tamam başvuru yapsam alabilir miyim?

Öncelikle bağlı olduğunuz İlçe Müdürlüğünden son başvuru tarihi ile ilgili bilgi alınız. Eğer süre aşımı olduysa başvurunuz geçersiz olacaktır.

Köye asılan destekleme listesini görmemişim. Sonradan haberim oldu listede ismim yok veya eksik hesaplama yapılmış ne yapmalıyım?

Eğer askı süresi bitmişse itirazınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

TOHUMCULUK

Sertifikalı Fidan Üretimi nasıl yapılır?

Fidan üretimi yapacak olan özel veya tüzel kişiliklerin fidan üretimi yapabilmeleri için fidan üretici belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Fidan üretici belgesi alabilmek için 
-Gerçek veya Mesul Ziraat Mühendisi diploma ve kimlik fotokopisi, 
-Fidan üretimi yapılacak arazi tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi, 
-İmza Sirküsü (şirketse) 
-Vergi levhası fotokopisi ile birlikte İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulup fidan üretim tesisinde şartlar uygun bulunursa fidan üretici belgesi düzenlenmek suretiyle yetkilendirme yapılır ve fidan üretimi yapmaya hak kazanılır. 
Fidan üretimi yapacak kuruluşun hangi meyve fidanını üretecekse sertifikalı anaç veya çeşit parsellerinden gerekli üretim materyali alınıp (Sertifikası ve faturası ile birlikte) alınıp İl Tarım Müdürlüğümüze beyannameleri verilmek suretiyle etiketli sertifikalı fidan üretimi yapılır.

Tohum Bayii Ruhsatı nasıl alınır?

Tohum, fide, fidan satışı yapmak isteyen, özel veya tüzel kişiliklerin 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve Bağlı Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince;
Tohum bayii ruhsatı alarak bu faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir.
Tohum bayii ruhsatı alabilmek için;
-Firma sahibi Ziraat Mühendisi veya mesul kişi Ziraat Mühendisinin diploma ve kimlik fotokopisi,
- Vergi levhası fotokopisi
-Şirketse İmza Sirküsü ve kuruluş evrakları fotokopisi,
-İş yerinde uygun ortamda raf, dolap, tohumları soğutma ünitesi (klima veya soğuk hava deposu),
-Fidan satışı yapacaksa hendekleme ünitesi veya uygun fidan stoklanacak soğuk hava deposuna sahip olması gerekmektedir.

Sertifikalı buğday tohumluğunu nereden bulabilirim?

İlimizde sertifikalı buğday tohumluğu Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve bayilerden temin edilebilir.

BİTKİ BESLEME

il Tarım Müdürlüğü olarak toprak-bitki analizi yapıyor musunuz?

İl Tarım Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı bulunmamaktadır. Müdürlüğümüze gelen toprak-ve bitki örnekleri çiftçilerimizin isteğine bağlı olarak özel ve kamu kuruluşları bünyesinde bulunan laboratuarlara gönderilmekte ücreti çiftçilerimizce karşılanmaktadır.

Toprak örneği nasıl alınır?

Toprak örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin veya seranın bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, zig-zag bir çizgi üzerinden 15-20 adımda bir alınmalıdır.
Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze yetiştirilecek alanlardan toprak örneği alırken zig-zag hattın köşelerindeki her noktada ve V harfi şeklinde 30 cm. derinliğinde çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek düzeltilen yüzden 3-4 cm. kalınlığında toprak dilimi alınır.Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir.
Meyve bahçeleri ve bağlarda 0-30 cm.ve 30-60 cm. olmak üzere iki farklı derinlikten anlatıldığı gibi toprak örneği alınır.Alınan bu topraklar farklı iki plastik kovada biriktirilir.
Her noktadan aynı şekilde alınan toprak örnekleri kova içerisinde iyice karıştırılır. Bu karışımlardan en fazla 1 kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer yabancı maddelerden temizlenerek alınır. Etiketlenerek bir torbaya konulur ve vakit geçirilmeden laboratuvara ulaştırılır.

Toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilme başvuru dosyalarında hangi bilgi ve belgeler bulunmalıdır?

Dilekçe
Laboratuvar sahibinin adı soyadı ve laboratuarın adı, açık adresi, telefon, faks numarası varsa elektronik posta adresi
Kuruluş (varsa değişikliği içeren) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret odasından alınan faaliyet belgesi, (Kamu kuruluşlarında bu evraklar yerine hukuki statüleri tanımlayan belge istenir.)
Laboratuvardan sorumlu teknik elemanın (Ziraat Mühendisi –Toprak Bölümü) ve diğre teknik personelin kuruluşla ilişkili noter onaylı sözleşmesi, (kamu kuruluşlarında görevlendirme yazısı), diploma sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıtlı olduğu meslek odası kimlik fotokopisi
Laboratuvarın çalışma konusu ve yapılacak analizlerin listesi, analiz yöntemlerinin Türkçe açıklaması, (Yetkilendirilen laboratuarlar sadece beyan ettikleri analizlerde yetkilidir)
Laboratuvar binasının tapusu veya kira sözleşmesinin noter onaylı fotokopisi
Laboratuvarın organizasyon şeması ve yerleşim planı, (Cihazların yerleri yerleşim planı içerisinde belirtilmelidir.)
Laboratuvar atıklarının bertaraf edilmesi için ilgili kuruluş ile yapılan sözleşme veya taahhüt yazısı
Laboratuvarda yangına karşı önlem alındığına dair itfaiyeden alınacak belge
Laboratuvarda kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanları marka, model, üretim yılı, seri numaralarına ait bilgiler ve kullanım talimatları, bakım sözleşmeleri ve kalibrasyon belgeleri

EV EKONOMİSİ ÇALIŞMALARI

Turşu, sofralık siyah ve yeşil zeytin , sirke, reçel , pastörize sütten beyaz peynir nasıl yapılır?

Gıdaların muhafaza yöntemleri hakkında bilgi almak için İl Müdürlüğümüz ÇEY Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ev Ekonomisi birimine başvurabilirsiniz. Konu ile ilgili bilgi ve lifletler verilecektir. Ayrıca ÇEY Şube Müdürü ile görüşerek teorik veya pratik toplantı talep edebilir, öğrenmek istediğiniz konuları uygulamalı olarak görebilirsiniz.

Üniversitede okuyorum. Müdürlüğünüzde staj yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

İl Müdürlüğümüz bünyesinde Ziraat Fakültesinin Bölümleri, Veteriner Fakültesi ve bu fakültelere bağlı Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrenciler staj yapabilir. Bunun için bir dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurmanız yeterli olacaktır.

MEYVECİLİK

İl Tarım Müdürlüğünde meyve fidanı satışı yapılıyor mu?

Meyve fidanı satışımız yoktur.

Bodur ceviz fidanını nerede bulabilirim?

Halk arasında aşılı ceviz fidanına “bodur ceviz” diye yanlış isim verilmektedir. Bodurluk bir anaç özelliğidir. Cevizlerde böyle bir anaç bulunmamaktadır.

Ağaçlarıma hangi gübreyi vermeliyim?

Gübreleme işlemi yapılacak toprak analizine göre belirlenerek uygulanmalıdır.

 

Bahçeme ne dikersem daha çok para kazanırım?

Tarımda hiçbir ürünün uzun dönemli garantisi bulunmamaktadır.

 

Budama kursu düzenleniyor mu?

İlçe Müdürlüklerinden talep gelmesi durumunda konu bazında ilgili köylerde budama eğitimleri verilmektedir. Ayrıca talep olması halinde İl/İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile ortaklaşa budama kursları düzenlenmektedir.

ORGANİK TARIM

Organik tarıma nasıl başlanır?

Organik tarım faaliyetine bulunmak isteyen müteşebbis aşağıdaki bilgi ve belgelerle kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurur:
1-Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası, 
2-İşletmenin yeri ve konumu, 
3-Tapu kaydı veya araziye ait kroki, 
4-Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendisine ait olduğunu gösterir belge, 
5-Gıda işleyen işyeri ise Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, 
6-Su ürünleri yetiştiriciliği için ise Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.
Başvuruyu değerlendiren yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalanarak organik tarım faaliyetine başlanmış olur.

Organik diye satılan ürünlerin gerçekten organik olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Ürün üzerinde bulunan etiketinde: 
1-Ürünün Organik, Biyolojik veya Ekolojik olduğu açıkça belirtiliyorsa, 
2-Ürünün kime ait olduğu ve Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği belirtilmişse, 
3-Yurt içinde üretilen ürünlerin üzerinde logo varsa,
4
-Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ve ürün sertifika numarası varsa,
Bu ürün Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde üretilmiş Organik Üründür.

GIDA İŞYERLERİ

Gıda üreten, satan ve tüketime sunan işyerleri hangi kanun kapsamında belgelendirilmekte ve denetlenmektedir?

13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre gıda işyerleri belgelendirilmekte ve denetimleri yapılmaktadır.

Mevzuata göre gıda üreten işyerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan hangi belgeleri almak zorundadır?

5996 Sayılı Kanun’un 30. maddesine göre gıda işletmelerinden; onay kapsamında olanlar onay, kayıt kapsamında olanlar ise kayıt işlemlerini, faaliyete geçmeden önce yaptırmak zorundadır.

Onay kapsamındaki işyerleri hangileridir?

Bakanlığımızın 27.12.2010 tarih ve 2010/33 nolu Tamimi’ne göre hayvansal ürünleri işleyen ve üreten işyerleri Onay kapsamındadır. İşletme türleri;
1-      Hayvansal ürünleri depolayan, ambalajlayan, toptancılığını yapan işyerleri,
2-      Her türlü hayvan kesimhaneleri, parçalama tesisleri,
3-      Balıkçılık ürünleri işleyen işyerleri,
4-      Çiğ süt ve süt ürünleri üreten işletmeler,
5-   
Yumurta ve yumurta ürünleri üreten işletmeler gibi

Kayıt kapsamındaki işyerleri hangileridir?

Onay kapsamı dışında kalan tüm gıda işyerleri kayıt kapsamındadır. Kayıt kapsamındaki gıda üretim yerleri (ekmek, ekmek çeşitleri, unlu mamuller, bitkisel ürünler vs. üreten işyerleri) Müdürlüğümüzden İşletme Kayıt Belgesi, satış ve toplu tüketim yerleri ise kayıt numarası almak zorundadır.

Onay belgesi almak için gerekli belgeler nelerdir?

Bakanlığımızın 27.12.2010 tarih ve 2010/33 nolu Tamimi’ne göre 5996 sayılı kanuna bağlı yönetmelikler yayımlanıncaya kadar onay kapsamındaki gıda işyerlerine Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgesi düzenlenecektir. Bunun için gerekli evraklar;
1- Dilekçe,
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
4- İmza sirküleri sureti,
5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya onaylı nüshası,
6- Kapasite raporu,
7- Kanunun 22. maddesinin 7. fıkrasına göre işin nevine uygun olarak konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırıldığına dair belge,
8- Kanunu 29. maddesinin 3. fıkrasına göre tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulaması aranacaktır.

İşletme kayıt belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

1- Dilekçe,
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
4- İmza sirküleri sureti,
5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya onaylı nüshası,
6- Kapasite raporu,
7- Kanunun 22. maddesinin 7. fıkrasına göre işin nevine uygun olarak 30 BG’nün üzerinde veya 10 kişiden fazla kişi çalıştıran işyerlerinde konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırıldığına dair belge,
8- Kanunu 29. maddesinin 3. fıkrasına göre tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulaması aranacaktır.

Satış ve toplu tüketim yerleri nasıl kayıt numarası alabilirler?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan satış ve toplu tüketim yerleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kaydedilerek kayıt numarası almaktadırlar.

Gıda maddelerinin etiketlerinde olması zorunlu bilgiler nelerdir?

25/08/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 6. maddesine göre etikette olması zorunlu bilgiler şunlardır:
a-Gıda maddesinin adı,
b- İçindekiler,
c- Net miktarı
d-Üretici ve paketleyici firmanın adı, tescilli markası, adresi ve üretildiği yer,
e-Son tüketim tarihi,
f-Parti numarası ve/veya seri numarası,
g-Gıda işletmesinin onay tarihi ve numarası veya kayıt tarihi ve numarası veya ithal edilen gıda maddesinin ithal izin tarih ve numarası (Değişiklik tarihi 01.04.2011-Tebliğ No:2011/19)
h-Orijin ülke,
ı-Gerektiğinde kullanım bilgileri ve/veya muhafaza koşulları,
i-Hacmen %1.2’den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktarı,
Gıda maddelerinin etiketlerinde (a), (c), (e) ve (i) bentlerinde belirtilenler aynı yüzde olmalıdır.

Yem depolama ve satış yeri ruhsatı almak için ve yem satışı yapabilmek için ne reye müracaat yapmak gerekir?

Yem depolama ve satış yeri ruhsatı almak için işyerinin bağlı bulunduğu ilçe sınırlarındaki İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekir.

Müracaatta hangi evraklar olması gerekir ve kaç günde teslim edilir?

Gerekli evraklar:
1-   Yem depolama ve satış yeri ruhsatı almak için dilekçe,
2-   Vergi levhası fotokopisi,
3-    Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-    Belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
5-    Ruhsat bedeli olarak döner sermaye makbuzu fotokopisi.
İşyerine ruhsat kontrol denetimi yapılır, İşyerinin fiziki şartları yem depolama ve satış yeri için uygun ise 15 gün içinde ruhsat teslim edilir.

Kontrol Belgesi Onayı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

DTS Tebliğinin Ek VI-A sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır;
Dilekçe
Faaliyet Belgesi*
Kontrol Belgesi Formu
Proforma fatura veya fatura
Bileşen Listesi
Spesifikasyon/Özellik Belgesi
Ürün Etiketi / etiket taslağı
Sertifika/ Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi
Hayvan hastalıkları nedeniyle gerekli görüldüğünde ek sertifikalar.
Ürünün dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı, yatırım teşvik ve hak ediş kapsamında ithalatın yapılması durumunda ilgili belgeler. 
 
Ürün grubuna göre ise gerekli belgeler şunlardır;
-İşlenmemiş ve sadece bir bileşenden oluşan ürünler; Hububat, Bakliyat, Yaş meyve ve sebze, sert kabuklu meyveler, yağlı tohum ve meyveler vb.
Dilekçe
Faaliyet Belgesi
Kontrol Belgesi Formu
Proforma
Süt ürünleri (tereyağı, süt tozu, peynir vb.), et ürünleri, yumurta ürünleri;
Dilekçe
Faaliyet Belgesi
Kontrol Belgesi Formu
Proforma fatura veya fatura
Bileşen Listesi
Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzatı olmayan ürünlerde)
Ürün Etiketi / etiket taslağı
Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi
Özel beslenme amaçlı gıdalar (Bebek mamaları-bebek formülleri,devam mamaları-devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar, sporcu gıdaları, karbonhidrat metabolizması bozukluğu olanlara (diyabetliler) yönelik gıdalar, Glutensiz gıdalar), Gıda takviyeleri;
Dilekçe
Faaliyet Belgesi
Kontrol Belgesi Formu
Proforma fatura veya fatura
Bileşen Listesi
Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzuatı olmayan ürünlerde)
Ürün Etiketi / etiket taslağı
Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi
Enerji İçecekleri, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçkiler, Meyve Suları, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Ürünler, Meyve Sebze Müstahzarları, Değirmencilik Ürünleri, Pastacılık Ürünleri, Şeker ve Şekerlemeler, Çay, Kahve, Baharatlar, Kakao ve Kakao Ürünleri, Çikolata ve Çikolata Ürünleri, Bitkisel Çaylar, Bitkisel Yağlar, Margarinler, vb.
Dilekçe
Faaliyet Belgesi
Kontrol Belgesi Formu
Proforma fatura veya fatura
Bileşen Listesi
Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzatı olmayan ürünlerde)
Ürün Etiketi / etiket taslağı
Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi

İthalat Aşamasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ek 6-A liste için Gerekli Belgeler
Onaylanmış Kontrol Belgesi ve Ekleri
Gümrük Giriş Beyannamesi
Yaş Sertifikası (TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belge)
Sertifika (Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmemişse)
Etiket Taahhütnamesi
Ek 6-B liste için Gerekli Belgeler
Faaliyet Belgesi
Gümrük Giriş Beyannamesi
Bileşen Listesi
Sertifika (Gümrük Tarife Cetvelinin kolojen içerenler hariç 39, 40, 44, 45, 48, 69, 70, 72, 73 ve 82 nolu fasıllarında bulunan ve sadece Avrupa Birliği üyesi orijinli olan ürünler için, söz konusu ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili AB mevzuatına uygun üretildiğine dair üretici firma beyanı kabul edilebilir)
Etiket Taahhütnamesi

Kontrol Belgesi Onayı ve İthalat Aşamasında İstenilen Belgelerin Tanımları Nelerdir?

Bileşen listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,
Bitki Sağlık Sertifikası: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş, bitkisel orijinli gıdalar için düzenlenen, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,
Etiket/etiket taslağı: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini,
Faaliyet belgesi: Firmanın ithalini talep ettiği gıda maddeleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kapsayacak şekilde, resmen faaliyette olduğunu gösteren belgeyi,
Fatura: Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,
Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,
Örnek sertifika: Malın ilgilisine teslimi aşamasında ibraz edilecek sertifikadaki bilgileri aynen içeren ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,
Proforma fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belgeyi,
Sertifika: Ürünün güvenliğini gösteren ve hayvansal ürünlerde, üründe kullanılacak hammaddenin elde edildiği hayvanların bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarından âri olduğunu gösteren orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı, 
Spesifikasyon/özellik belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,
Türkçe etiket: Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve ürünün ambalajı üzerindeki etiketi,
Üretici firma beyanı: Üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun üretildiğine dair beyanı,
Yaş sertifikası: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belgedir.

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI

Kültür Bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile mücadele; Hastalık ve zararlının tanımı, Mücadelesi nasıl ve ne zaman yapılır?

Teknik Talimatlar doğrultusunda tavsiyede bulunulur, mücadele zamanı ve şekli hakkında bilgi verilip, gerekirse bitki koruma ürünü reçetesi yazılır.

 

Seralarımıza denizden esen rüzgarlarla virüs geliyor , bunlarla nasıl mücadele edilir?

Bitki patojeni virüsler yaşamak için mutlak canlı dokuya ihtiyaç duyan  organizmalardır.
Bitkilere aşı yoluyla, vektör böceklerle, yaralardan bulaşırlar. Virüs hastalıklarıyla  mücadele kesinlikle kimyasal kullanılmaz.Virüs hastalık etmenini taşıyan vektör böceklerle mücadele etmek gerekli (örneğin Sarı Yaprak Kıvırcıklığı vektörü Beyaz Sinek) aşılama materyali hijyenik olmalı, bitkilerde herhangi bir şekilde oluşmuş yara yerleri kapatılmalıdır.

 

Hıyar yetiştiriciliğinde hormon kullanılır mı?

Sera koşullarında domates, patlıcan, kavun, kabakta hormon uygulanmaktadır. Bilinenin aksine çilek ve hıyarda hormon kullanımına kesinlikle gerek yoktur. Hıyar partenokarpiktir. Partenokarpi; tozlama ve dölleme olmaksızın meyve tutumudur. Hıyarda meyve tutumu için hormon kullanılmaz. Tozlama için arıya da gerek yoktur.Arı ile tozlama meyve kaliyesini bozar. Bu çeşitler şayet döllenirse pazar kalitesi bozulur.

Entegre Mücadele nedir?

Kültür Bitkilerinde zararlı türlerin (hastalık, zararlılar ve yabancıotlar) popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkileri dikkate alınarak, uygun olan bütün mücadele metodları (fiziksel mücadele, mekanik mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele, karantina önlemleri ve en son gerekirse kimyasal mücadele) ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların populasyon yoğunluklarını ekonomik zarar düzeyinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir.
Entegre Mücadelenin ana hedefi; zararlı organizmalardan kaynaklanan ürün kayıplarını önlenmesi, doğal düşmanların korunması, kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesidir. Diğer taraftan periyodik arazi ziyaretleri ve teknik bilgi desteği sağlanması ile çiftçilerin kendi tarla, bağ ve bahçelerinin uzmanı haline getirilmesidir.  

 

ZİRAİ İLAÇ – ALET

Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yetki Belgesi sınavı ne zaman yapılır, Ziraat Tekniker ve Teknisyenlerinin Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yetki Belgesi sınavına katılabilir mi?

21 Nisan 2011 tarih ve 27912 sayılı BKÜ Reçete Satış Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliği 10.maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan kişiler için Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlarca merkezi sınav yapılır. Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyenleri BKÜ Reçete Yetki Sınavına giremezler

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık sınavına kimler katılabilir ve ne zaman yapılır?

10 Mart 2011 tarih ve 27870 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında yönetmeliği 6. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık sınavına Ziraat Mühendisleri girebilir.
Bakanlık sınav tarihini en az 3 ay öncesinden İl Müdürlüklerine bildirir. İl Müdürlükleri WEB sayfasında ilan eder.

Bakanlık kalıntı sorununa neden olan ilaçları neden yasaklamıyor?

Bakanlık Bitki Koruma Ürünlerine, kullanılması gereken ürüne göre ruhsat veriyor bekleme sürelerini ruhsatlı ürüne göre belirtiyor. Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlar Bitki Koruma Teknik Talimatlarına uygun kullanıldığı takdirde, doğru doz, doğru zaman, doğru ilaçlama hiçbir zaman sorun oluşturmamaktadır.

 

Ürünlerimize ruhsatlı ilaç yok, Tarım Bakanlığı neden ilaç çıkarmıyor?

Öncelikle şunu açıklayalım ki, Tarım Bakanlığı ilaç üretimi yapmamaktadır. Bitki Koruma Ürünlerine (zirai ilaçlara) ruhsat vermektedir. Bitki Koruma Ürünleri üretmek isteyen firmalar Bakanlığa, gerekli koşulları yerine getirerek başvuruda bulunurlar. Eğer BKÜ içerik olarak uygunsa Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak piyasaya sürülür…
Ayrıca amacımız ilk olarak kimyasal mücadele yöntemini kullanmak olmamalı, bu yöntem en son çare olarak düşünülmelidir. Yetiştiricilikte Entegre Mücadele uygulaması tek hedefimiz. Önce kültürel önlemler ile başlayıp, fiziksel mücadele, mekanik mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele, karantina önlemleri ve son olarak bütün bunları yapmamıza rağmen zararlanma devam ediyorsa ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Bölgede yeni bir zararlı , yeni bir hastalık görüldüğünde İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine haber verilmesi gerekmektedir.

 

ZİRAİ KARANTİNA HİZMETLERİ

Bitki Pasaportu nasıl alınır?

“Bitki Pasaportu Operatörleri Kayıt Altına Alma Yönetmeliği” gereği üreticiler (operatörler) internet üzerinden müracaat ederler. İl ve İlçe Müdürlükleri ve Zirai Karantina Müdürlüğü müracaatı değerlendirir. Yönetmelikteki şartlara uygunsa kayıt sertifikası verilir.

 

GÜBRE BAYİLİĞİ, İHRACAT VE İTHALATI

Gübre bayiliği için nereye müracat edilir?

Gübre bayiliği için hiçbir yere müracat edilmez.Sadece bağlı bulunulan TKB İlçe müdürlüğünün kayıt yapması için; Vergi levhası fotokopisi,Ticaret odası kayıt belgesi ve İkametgah belgesi ilgili ilçe müdürlüğüne verilir. 
TKB İl veya İlçe müdürlükleri Gübre bayiliği ile ilgili olarak herhangi bir bayilik izin belgesi düzenlemez. Gübre mevzuatında böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

 

 

Gübre ithalatı için nereye müracat edilir?

Kimyevi gübre ithalatı için firma merkezinin bulunduğu TKB İl Müdürlüğüne müracat edilir. 
Organik gübre ithalatı için bakanlığımız TÜGEM’e müracat edilir.

 

 

Gübre ithalatında hangi belgeler istenir?

Müracat dilekçesi ekinde; ürüne ait analiz sertifikası ve türkçe tercümesi, ürüne ait fatura veya praforma fatura ile birlikte türkçe tercümesi gibi belgeler istenir.

Gübre ihracatı için nereye müracat edilir?

Kimyevi gübre ihracatında herhangi bir yere müracat edilmez.İthalatçı firmanın (karşı ülke) istemiş olduğu belgeler ile birlikte ihracat gerçekleştirilir.Organik gübre ihracatı için Bakanlığımız TÜGEM’e müracat edilir. 

 

Gübre üretimi için nereye müracat edilir?

Gübre üretimi yapılacak üretim tesisi hazırlanır ve firma merkezinin bulunduğu TKB il müdürlüğüne müracat edilir.

Gübre satarken nelere dikkat etmeliyiz?

Bayi ile üretici veya ithalatçı firma arasında bayilik anlaşması veya gübre satış sözleşmesi imzalanmalıdır. Firmanın lisans belgesi ile birlikte ürünlerin tescil belgesi ve bakanlık onaylı etiket örnekleri firmadan mutlaka alınmalıdır. 

 

Gübre alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Gübre alırken, ürün sahibi firmanın lisanslı,alınacak ürünün tescilli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Benzer özellikli gübreler arasında fiyat farkı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ambalajın bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir. Bayi olmayan seyyar şahıslardan gübre alınmamalıdır. Şüphelenilen bir durum karşısında en yakın TKB il veya ilçe müdürlüğüne müracat edilmelidir. 

 

Nitratlı gübre satanlar nelere dikkat etmelidir?

Her ay satmış oldukları nitratlı gübreleri; Çiftçilerin T.C Kimlik numaraları, adresleri ve satmış oldukları gübre miktarını 2008/3 sayılı genelgedeki; İcmal-1 ve İcmal-2’yi her ay düzenli olarak, gübre cinsleri üzerinden doldurarak,takip eden ayın 15’ine kadar  mutlaka TKB ilçe müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Proje başvuru formu ve eklerini nerden bulabilirim?

www.tedgem.gov.tr adresinden VI. Etap yatırımları için uygulama rehberinde başvuru formu ve ekleri ile beraber başvurunuzu hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar bulunmaktadır.

Dondurma imalathanesi veya üretim tesisi için başvurabilir miyiz?

Dondurma imalathanesi olarak başvuru kabul edilmez. İşlenmemiş süt alması şartıyla dondurma üretim tesisi için başvurabilirsiniz. Pastanelerin dondurma üretimi için başvuruları kabul edilmez. 

Kiralık olan tesisimiz için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme proje başvurusu yapabilir miyiz?

Belediye, İl Özel İdaresi ve Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanmış ise başvuru yapabilirsiniz.

5.etapta kapasite artırımı konusunda hibe aldığımız tesis için 6. etapta yeniden başvuru yapabilir miyiz?

Evet

 

Hisseli tapulu arazim için bireysel basınçlı sulama başvurusu yapılabilir mi?

Teklife konu arazilerin mülkiyeti  veya kira sözleşmesi ile ÇKS belgelerinin ibrazı zorunludur.Kira sözleşmeleri en az 3 yıllık ve noter tasdikli olmalıdır. Hisseli tapularda hissedarlara ait hisse yerlerinin belirsiz olması durumunda başvuru yapılamaz ancak hissedarlardan kiralama yapılarak başvuru yapılabilir.

Mevcut soğuk hava depomuz var. Ekonomik yatırımlar kapsamında kapasite artırımı yapabilir miyiz?

Hayır

 

KOOPERATİFLER

Tarımsal Amaçlı Bir Kooperatif nasıl kurulabilir?

Kırsal alanda; Tarımsal faaliyette bulunan en az 7  kişi bir araya gelerek, kimlik ve ikamet bilgileri ekli  bir dilekçe ile İl Tarım Müdürlüğüne müracaat ederler. Dilekçeyi değerlendirmeye alan İl Müdürlüğü teknik elemanları, mahallinde kuruluş etüdü yaparlar. Etüt sonrası, kuruluş uygun görülürse İl Müdürlüğü oluru verilir. Kurucu ortaklar tarafından tescil işlemleri yapılarak tüzel kişilik kazanır.

Kooperatiflerin Yararları nelerdir?

Kooperatifler,  ortaklarına ve topluma aşağıdaki ana başlıklar altında özetlenen yararları sağlamaktadır.
1-Parasal Yararlar; Verimlilik, ucuz girdi, ürünün değer fiyatına satışı, katma değer, vergi muafiyetleri, tarım dışı etkinliklerden sağlanan yararlar, mevcut kaynakların değerlendirilmesi ve yeni kaynak temini, tüketim mallarının daha ucuza sağlanması, devlet yardımı ve sübvansiyonlardan yararlanama, sigorta yoluyla risklerin karşılanması ve hukuki kolaylıklar.
2-Yaşam Düzeyini Yükseltmeye Dönük yararlar; Sağlık, beslenme ve mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda sağlanan destek ve iyileştirmeler.
3- Sosyal Yararlar, Aracı ve Tefeci bağımlılığını ortadan kalkması ile bağımsızlık ve kendine güvenin sağlanması, genel ekonomik durumun düzelmesi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi, tarım dışı etkinlikler ve mesleki hareket yeteneğinin artması, ortalar arasında eşitlik ve adalet duygularının gelişmesi, kültürel yaşamın zenginleştirilmesi.
Özetle; İyi yönetilen, başarılı çalışmalar yaparak halkın desteğini kazanan sosyal-kültürel etkinlikler de getirmekte ve ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Ortakların kişisel hakları nelerdir?

 • -          Ana Sözleşmelerde Belirtilen şartlarda ortaklığa girme şartı,  
 • -          Genel Kurula katılma, konuşma, seçme ve seçilme hakkı
 • -          Genel kurulda oy kullanma ve temsil hakkı  
 • -          Müspet gelir-gider farkından pay alma (risturn) hakkı  
 • -          Bilgi edinme, genel kurulun açık izni ve yönetim kurulunun kararı ile ticari defter ve belgeleri inceleme hakkı  
 • -          Gerekli gördüğü hususlarda denetçilerin dikkatini çekme ve açıklama yapılmasını isteme hakkı  
 • -          Ortaklıktan çıkarılma kararına karşı genel kurula itiraz ve mahkemeye dava açma hakkı  
 • -          Genel kurul kararları aleyhine dava açma hakkı  
 • -          Ortaklık Payının devri hakkı  
 • -          Ortaklıktan çıkma hakkı  
 • -          Tasfiye halinde, tasfiye kalanından pay alma hakkı

Kooperatife tüzel kişiler ortak olabilir mi?

Kooperatiflere kooperatiflerin çalışma konularında faaliyet gösteren kamu ve özel hukuk  tüzel kişiler ortak olabilirler.

 

2010 Tip Ana Sözleşmeye Geçmek Neden Lazımdır?

En bariz faydalarını  kısaca özetleyecek olursak;
1-Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi 1-4 yıl arasında yapılabilecektir.(Genel Kurul her yıl yapılacak ancak tescilde masraf böylelikle azalmış olacaktır.)
2-Genel kurul ilkinde ortak sayısının ¼ ünün bir araya gelmesi ile toplanabilecektir.( Önceki ana sözleşmelerde ilk toplantıda yarıdan bir fazlanın toplanması ile toplantı ancak yapılabiliyordu.)
3-Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin açık veya gizli oylama ile yapılabilmesi genel kurulun insiyatifine bırakılmıştır. ( Bu durumda verilen yazılı veya sözlü önergenin açık oylaması şeklinde yapılabilecek seçimler, çok ortaklı  kooperatiflere büyük kolaylık sağlayacaktır.)
4- Kanunla düzenlenen  1 payın değerinin 100 TL olması ve bunun Ana Sözleşme Değişikliği ile gerçekleştirilmesi olayı tip ana sözleşmeye geçildiği taktirde yapılmayacaktır. Çünkü Tip Ana Sözleşmelerde bu madde zaten mevcuttur.

Ana Sözleşme Madde Değişikliği nasıl yapılır?

1990 yılından sonra intibakını yapmış faaliyetine devam eden mevcut kooperatifler yapılan bir kanun değişikliği ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 14/08/2009 tarih ve 33 Sayılı olurları ile sermayelerinde 1 payın değerini 100 TL ye çıkarmak durumundadırlar. Kooperatif ortaklarını korumaya yönelik bu girişim, kooperatifçe gerçekleştirilmediği taktirde  mevcut Ana Sözleşmelerindeki pay miktarı geçerli olacağından (10 pay veya 100 pay) şeklinde gerçekleşmek zorunda kalacaktır.Bu sebeple söz konusu kooperatiflerin ana sözleşme değişikliği yaparak 1 payın değerinin 100 TL ye çıkarılması yerinde olacaktır.
Aşağıda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ana Sözleşmesinin  Sermaye maddesi ile ilgili değişiklik örnek olarak verilmiştir.(Değiştirilmesi istenen başka maddeler var ise Tarim il Müdürlüğü ile irtibata geçirilerek aynı yol izlenir.)
1-Yapılması  istenen  değişiklikle  ilgili  olarak  yönetim kurulu kararı alınır, değiştirilmesi  istenen maddeler in eski ve yeni hali açıkça karar defterine de yazılır.(noter tasdiki yaptırılır 2 suret)
2-Ayrıca maddelerin eski ve yeni halleri 5 suret olarak değişiklik metni olarak hazırlanır  (yönetim kurulu imzalı-mühürlü)
3-Yönetim kurulu İl Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli değişiklik iznini alır.
4-Anasözleşme usul ve esaslarına göre yapılacak genel kurulda konu görüşülür; anasözleşme değişikliklerinde , genel  kurula  katılan (hazirun listesini imzalayan) ortakların en az 2/3 ünün kabul oyu gereklidir.
5-Genel  kurulda  kabul  edilen değişklik bağlı bulunulan Ticaret sicil memurluğunda tescil ve ilan ettirilir(1163 sayılı koop. kanunu.3.madde)
Değişiklik işlemi tescil yapılırsa yasal olarak geçerli olmaktadır.(1163/3 mad.)
6-Değişiklik ilan gazetesinden 2 adet İl Müdürlüğüne gönderilir.

 

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ibra edilmezse nasıl bir yol izlemek lazım gelir?

İbralar maddesinde; yönetim kurulu ibra edilmezse, sözlü olarak olarak verilecek bir önerge ile “ Hesap tetkik Komisyonunun “ kurulması teklifi genel kurulun onayına sunulur. Genel Kurul oy çokluğu ile bu sözlü önergeyi kabul ederse, ortaklar arasından veya denetim kurulu üyelerinden 3 kişilik bir komisyon teşekkül ettirilir ve geriye yönelik kooperatifin 2 yıla kadar hesaplarını incelemeye alır. Seçilen Hesap Tetkik Komisyonu  genel kurulun vereceği karara göre giderleri kooperatif bütçesinden karşılanmak kaydıyla söz konusu denetimi Bağımsın Mali Müşavirlere de yaptırabilir.  Hesap tetkik Komisyonu raporu sonucuna göre eğer bir suç unsuruna rastlanırsa genel kurul yetki verirse ilgili mercilere suç duyurusun da bulunabilir.   ( Eski sözleşmeye göre):İbra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hesap tetkik komisyonluğuna, Hakem Kurullarına ve denetim kurulu üyeliğine aday gösterilemez.(Yeni sözleşmeye göre):Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hesap tetkik Komisyonu Üyeliğine, Denetim kurulu Üyeliğine aday gösterilemez.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ibra edilmezse nasıl bir yol izlemek lazım gelir?

İbralar maddesinde; yönetim kurulu ibra edilmezse, sözlü olarak olarak verilecek bir önerge ile “ Hesap tetkik Komisyonunun “ kurulması teklifi genel kurulun onayına sunulur. Genel Kurul oy çokluğu ile bu sözlü önergeyi kabul ederse, ortaklar arasından veya denetim kurulu üyelerinden 3 kişilik bir komisyon teşekkül ettirilir ve geriye yönelik kooperatifin 2 yıla kadar hesaplarını incelemeye alır. Seçilen Hesap Tetkik Komisyonu  genel kurulun vereceği karara göre giderleri kooperatif bütçesinden karşılanmak kaydıyla söz konusu denetimi Bağımsın Mali Müşavirlere de yaptırabilir.  Hesap tetkik Komisyonu raporu sonucuna göre eğer bir suç unsuruna rastlanırsa genel kurul yetki verirse ilgili mercilere suç duyurusun da bulunabilir.   ( Eski sözleşmeye göre):İbra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hesap tetkik komisyonluğuna, Hakem Kurullarına ve denetim kurulu üyeliğine aday gösterilemez.(Yeni sözleşmeye göre):Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hesap tetkik Komisyonu Üyeliğine, Denetim kurulu Üyeliğine aday gösterilemez.

ARICILIK

Arıcılık kursu düzenleniyor mu?

Talepler doğrultusunda İl/İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile ortaklaşa arıcılık kursları düzenlenmektedir.

Arılı kovan veriliyor mu?

Bakanlığımızın arılı kovan dağıtımı projesi yoktur. Ancak hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili desteklemeler kapsamında arıcılara aktif koloni başına destekleme yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri arasında yapılan protokol gereği arıcılara faiz indirimli krediler verilmektedir.

HAYVAN HASTALIKLARI

Kuduz hastalığı hakkında sık sorulan sorular

Kuduz nedir ?  
Kuduz tüm sıcak kanlı hayvanları etkileyebilen , merkezi sinir sisteminin akut seyirli , viral bir enfeksiyonudur. Kuduz hastalığının etkeni Rabies virüsüdür.
Virusun iklim şartları ve kimyasallara dayanıklılığı nedir ?
 Virus ; uygun şartlarda (0-4°C’ta) yıllarca stabil kalır. Güneş ışığı, ultraviole, X-ray ve deterjanlarile kolayca etkisiz kalabilir. Eter, kloroform ve asidik ph ‘ya duyarlıdır. 56 C de 45 saatte , 70 C de birkaç dakikada inaktive (etkisiz) olur. 37 C de 5. Günden sonra enfeksiyözitesi kaybolur. Hayvan kadavralarında (ölülerinde) 90 gün kadar bulunabilir. Toprak yüzeyinde 0-8 C de 2 ay , kuru toprakta yaklaşık bir metre derinlikte 5 hafta enfeksiyözitesini kaybetmez. ,%1-2 lik sodalı su veya %25 ‘lik formolde süratle inaktive olur.  
Hangi hayvanlar hastalığa yakalanabilirler ? 
             Kuduz enfeksiyonuna karşı hayvan türlerinin duyarlılıkları :
              Çok duyarlı --- ---Tilki, kurt, çakal, sıçan
              Duyarlı ---------- Hamster, kokarca, ayı, kedi, yarasa, tavşan,
              Orta duyarlı ----- Köpek, keçi, sığır, koyun, at, maymun
              Az duyarlı --------Kanatlılar
Yarasaların kendileri hasta olmadan kuduz taşıdığı doğru mudur?
 Özellikle kan emen yarasalar başta olmak üzere böcek ve bitki yiyen yarasalar da kuduz bulaştırabilirler. Kuduz virüsünün yarasalar tarafından, kendileri hasta olmadan bir süre taşınabildiği bilinmektedir. Kuduz virüsü bulaşan tüm sıcak kanlı hayvanlar ölürken vampir yarasalar bu hastalıktan etkilenmezler. Ama hastalığı bulaştırabilirler; zira virüs bu hayvanların beyin ve diğer sinir dokularına girmez, sadece tükürük bezlerine yerleşir. Ancak bu, bütün vampir yarasaların kuduz taşıdığı anlamına gelmez. Yarasalarla kuduz bulaşması kan emen yarasaların yaşadığı Amerika ve Güney Amerika için önemlidir. Vampir yarasalar son yıllarda Avrupa ülkelerinde tek tük olsa da görülmeye başlanmıştır. Ancak yine de Avrupa ve ülkemiz için önemli değildir.         
Kuduz hastalığının dünyadaki durumu nedir ? Hastalık Avustralya ve Yeni Zelanda da hiç     görülmemiş, İngiltere , İskandinav  ülkeleri ve bazı ada ülkelerinde eradike edilmiştir. Diğer ülkelerde ise yaygın olarak görülmektedir.
Kuduz hastalığının Türkiye’deki durumu nedir ?
Ülkemizde görülen kuduz vakalarının büyük çoğunluğu köpeklerde görülmektedir. Bunu sırayla sığır , koyun-keçi , tilki , kedi , at ve eşek takip etmektedir. Ülkemizde görülen kuduz vakalarının %95 ‘i evcil hayvanlarda , %5 lik kısmı ise yaban hayatında görülmektedir.
Kuduz mikrobu öldürücü müdür ? Tüm sıcak kanlı hayvanları enfekte edebilme yeteneğine sahiptir ve hemen hemen tüm vakalar ölümle sonuçlanmaktadır.
Bulaşma nasıl olmaktadır ? Enfeksiyon kaynağı daima enfekte hayvandır. Virus enfekte hayvanın salyası ile saçılır. Hastalığın yayılması hemen hemen daima enfekte hayvan tarafından ısırılma ile olur.
 • Kuduza yakalanmış bir memeli hayvanın  ısırması ve yaralaması ile,
 • Kuduz hayvanın salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz ağız veya buruna temas etmesiyle,
 • Kuduz hayvanın salyası ile bulaşık eşyanın (tasma, yular vb.gibi ) yaralı deri ile temas etmesi ile,
 • Kuduz hayvan tarafından tırnaklanarak meydana gelen yaralanmalar ile, (hayvanın tırnağı kendi salyası ile bulaşıktır.)
 • Kuduz hayvanın eti ve sütünün çiğ olarak yenmesi ile hastalık bulaşabilir.
 
Hastalığın kuluçka süresi ne kadardır ?
 Kuduzda bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben , kuluçka periyodu genellikle 14-90 gündür. Fakat bu süre bazen daha uzun olabilir. Kuluçka süresi canlılarda kesin olmamakla birlikte ; insanlarda 27-60 , köpeklerde 20-60 , kedilerde 14-30, sığırlarda 30-60 gün arasında değişir.
Hastalığın belirtileri nelerdir ?
 Kuduz virüsünü alan bir hayvan, kuduza ait belirtiler görülmeden beş gün öncesine kadar bu virüsü yayabilme imkanına sahiptir. Bu nedenle denetimsiz gezen bir hayvan tarafından ısırılma durumunda, hayvanda herhangi bir belirti olmadığı için kuduz bulaşmaz diye bir düşünceye kapılmamalıdır. Kuduz hastalığı sakin, saldırgan veya felç şekli olmak üzere değişik formlarda ortaya çıkar. Genellikle birkaç gün süren bu formlar birbirini izlediği gibi birbirinden bağımsız olarak da görülebilir. Vahşi hayvanlar bile sakin ve anlamsız bir şekilde insanlara yaklaşabilirler. Evcil hayvanlarda da genellikle ilk belirtiler davranış değişimleridir. Sakin dönemde kuytu bir yere saklanma, aptallık yada aşırı korkma hali gibi, sağlıklı bir hayvanda da rastlanabilecek davranış örüntüleri sergileyebilirler. Saldırgan dönemde ise hayvanlar her şeye saldırıp ısırabilirler. Sert cisimleri ısırmalarından dolayı dişlerini dahi kırabilirler. Kimseyi tanıyıp dinlemez, evlerini terk ederler. Başlarını sağa sola vurmak, anlamsız bakmak, duvara dayanıp kalmak gibi sinir sistemine ait diğer belirtiler izlenebilir. Felç dönemi ise yutma kasları ve çenenin felciyle başlar. Hayvan çenesini kapayamaz, tükürüğü dahil hiçbir şeyi yutamaz. Vücudun çeşitli yerlerinde kasılmalar gözlenebilir. Felç gittikçe ilerleyip bacaklara ulaşır. Önceleri sallantılı olsa da yürüyebilen hayvan ileriki dönemlerde tamamen yürüyemez hale gelir ve solunum kaslarının da felci nedeniyle nefes alamayıp ölür. Kuduran hayvanların bazen hiçbir saldırgan tavır göstermeden felç dönemine girebileceği unutulmamalıdır.
Teşhis nasıl yapılır ?
 Kesin teşhis laboratuar muayeneleri ile yapılır.
Kuduz hastalığının tedavisi var mıdır?
Tedavisi yoktur. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalık ölümle sonuçlanır.
Laboratuarlar yüzde yüz doğru sonuç veriyor mu ?
Ülkemizde bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri oldukça donanımlı laboratuarlardır. Teşhiste kullandıkları yöntemlerle doğru sonuçlar verilmektedir.
Kedi-köpekler kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırıldığı zaman yapılması gerekenler nelerdir ?
 Isırık yarasının temizlik ve dezenfeksiyonu çok önemlidir. Isıran hayvan kedi- köpek ise mümkünse gözlem altına alınmalıdır. Isıran kedi-köpek kayıpsa kuduz olarak kabul edilir. Kuduz ya da şüpheli hayvan tarafından ısırılan kedi-köpekler ; sahipliyse veya sahipsiz olsa da kuduz müşahede yerlerinde 6 ay süreyle karantinaya alınır.
Çiftlik hayvanı kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılırsa ne yapılır ?
Isırılan çiftlik hayvanı ithal inaktif aşı ile aşılı ise vakit geçirmeksizin tek doz ithal inaktif aşı ile tekrar aşılanır ve 90 gün süreyle gözlem altında tutulur. Aşılı olmayanlar ise derhal kesime tabi tutularak ısırılan bölge imha edilir veya kapalı bir alanda 6 ay süreyle gözetim altında tutulur.
 
 
Kuduz hastalığından korunmak için neler yapılmalıdır ?
·         Evcil kedi ve köpekler her yıl düzenli olarak aşılatılmalıdır.
·         Evcil hayvanların, başıboş ve /veya vahşi hayvanlarla temas etmesine engel olunmalıdır.
·         Çevrede başıboş, hasta, garip davranışlar sergileyen veya ölmüş hayvan görüldüğünde ilgili yerler haberdar edilmelidir. (İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlükleri ,belediyeler, muhtarlıklar,gibi).
·         Başıboş hayvanlara yaklaşılmamalı, onlara temas edilmemelidir.
·         Belediyeler sahipsiz sokak hayvanlarını kayıt altına almalı, aşılamalı ve onların üremelerini kontrol etmelidir.
·         Belediyeler sokak hayvanlarını rehabilite edilebileceği geçici bakımevleri yapmalıdır.
 
Kedi-Köpeklerimize her sene koruyucu kuduz aşısı yaptırmamız gerekiyor mu?
 Her yıl düzenli olarak kuduz aşısı yaptırılmalıdır.
Kuduz aşısı yapılmış bir hayvanın, kuduz bir hayvan tarafından ısırıldığı halde kudurmayacağı garanti edilebilir mi?
 Elbette hayır! Yapılan her aşının hayvanı korumaya yetecek kadar antikor ürettiğini söylemek olanaksızdır. Bir aşının yeterli düzeyde antikor üretmeyişinin aşıya veya aşının yapıldığı hayvana ait nedenleri olabilir. ( Aşının taşınması ve saklanmasındaki soğuk zincirin kırılması , hayvanın bağışıklık sisteminin baskı altında olması gibi)
Kuduz hastalığında karantina nedir ?
 Bulaşıcı ve salgın bir hayvan hastalığının çıktığı yerde alınan idari ve fenni tedbirlerdir. ( canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile enfeksiyonla bulaşık olabilecek maddelerin giriş-çıkış yasağı , koruyucu aşılama, dezenfeksiyon gibi )
 
Karantinanın belirli bir süresi var mıdır ?
Karantina süresi, çıkan hastalığa ve görülen hayvan türüne bağlı olarak değişebilir. Karantina ; hastalık çıkan bölgedeki hasta hayvan veya hayvanların en son ölümü veya iyileşmesinden sonra yasal mevzuatta belirtilen süre sonunda kaldırılır. Örneğin bu süre ; köpekte , sığırda , at ve eşekte görülen kuduz hastalığında 6 ay , koyun – keçi kuduzunda ise 3 aydır.

HAYVANCILIK

Hayvancılığa Kredi var mı?

Ziraat Bankası kanalı ile yedi yıl vadeli  %0 faizli yatırım kredileri vardır.

Kredinin ne kadarını karşılıyor?

 Proje tutarının  %75 nin banka, %25 nin öreticiden karşılanıyor.

Kredi den herkes yararlanabiliyor mu?

Bankanın  kredi şartlarına uyan herkes yararlanabilir.

Kredi Sadece Hayvan alımına mı, ahır yapımına da var mı?

Yatırım projesi olarak hayvan alımı ve ahır yapımı, inşaat, alet takımı dahil, komplike bir projedir.

Krediyi siz mi veriyorsunuz?

Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Ziraat Bankası kanalı ile ödenen bir kredidir. İşlemler Banka tarafından takip edilmektedir.

Banka Krediyi alabilmem için bizden neler isteniyor?

1.Banka krediyi vermek için öncelikle işletme kurulacak arazi için izin belgesi alınmış olmasını,
2.Mimari proje,                                                                                  
3.Proje ile ilgili fizibilite çalışmalarını içeren dosya,

İzin belgesi nerden alacağım?

Krediye alabilmek için öncelikle işletmeyi kuracağınız arazi için inşaat ve işletme kurabilme izin belgesi almanız gerekir. Bunun için işletme kuracağınız arazi belediye sınırları içinde ise belediyeden, belediye sınırları dışında kalan araziler için özel idare müdürlüğünden izin belgesi almanız gerekir.

Projeyi siz mi veriyorsunuz?

Projeyi  ve  ilgili fizibilite çalışmalarını içeren dosyayı , serbest mimarlar dan temin edilir.

Hayvanları sizmi temin ediyorsunuz?

Hayvanları aracı şirket veya kuruluşlar tarafından emin edebilirsiniz.

Başvuruyu nereye yapacağım ?

İşletme kuracağınız arazinin bulunduğu ilçedeki Ziraat bankasına müracaat edeceksiniz.

HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Sığır cinsi hayvanım doğdu nasıl kulak küpesi taktırabilirim?

Yeni doğan sığır cinsi hayvanlarınızı 7 gün içinde bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğü bildirmek zorundasınız.(Doğumdan itibaren en geç 20 gün içinde hayvanın küpelenmesi gerekmektedir)

İşletmeme yeni sığır cinsi hayvan aldım ne yapmalıyım ?

7 gün içinde aldığınız hayvanın pasaportu,menşei şahadetnamesi / veteriner sağlık raporu ile bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek kendi üzerinize kaydettirebilirsiniz.

 

İşletmemden sığır cinsi hayvan sattım ne yapmalıyım?

7 gün içinde sattığınız hayvanın  pasaportunun satıcıda kalan kısmı ile bağlı bulunduğunuz  İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek üzerinizden sildirebilirsiniz.

 

Sığır cinsi hayvanım öldü, üzerimden nasıl sildirebilirim?

7 gün içinde hayvanın pasaportu ve kulak küpeleri ile bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek pasaportunu ve kulak küpelerini teslim etmelisiniz.

 

Sığır cinsi hayvanlarımın kulak küpeleri düştü, ne yapmalıyım ?

28 gün içinde kulak küpesi düşen hayvanın pasaportu ile bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

İşletmemdeki koyun ve keçilere kulak küpesi taktırmak istiyorum ne yapmalıyım?

Bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.(Kuzu ve oğlaklar doğumdan itibaren 6 ay içinde veya işletmeyi terk etmeden önce küpelenmelidir)

 

İşletmeme Koyun veya Keçi aldım ne yapmalıyım?

7 gün içinde aldığınız hayvanın nakil belgesi ve menşei şahadetnamesi / veteriner sağlık raporu ile bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek kendi üzerinize kaydettirebilirsiniz.

 

Hayvanlarımı kayıt altına aldırmadım,bunun cezai müeyyidesi var mıdır?

Evet. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesi (e) fıkrası gereğince 2011 yılı için 538 TL idari para cezası vardır.

 

İşletmemden Koyun Keçi sattım ne yapmalıyım?

7 gün içinde sattığınız hayvanları bağlı bulunduğunuz İlçe Tarım Müdürlüğüne beyan ederek üzerinizden sildirebilirsiniz.

 

Hayvanlarıma ait menşe şahadetnamesini nereden alabilirim?

Hayvanın bulunduğu yer köy ise Köy Muhtarından , İl/İlçe/Belde ise Belediye Başkanlığından menşe şahadetnamesi alınır.

 

Şap aşılama kampanyası hangi tarihler arasındadır?

Sığırlara İlkbaharda(Mart -Nisan) ve Sonbaharda( Eylül -Ekim) olmak üzere 2 (İki) defa ŞAP aşılaması yapılır

Şap aşısının hayvanlarımıza zararı var mı? Yavru attırır mı ?

Şap aşısı hayvanlarınıza zarar vermez. Şap aşısının yavru attırmak gibi bir yan etkisi de yoktur.

Sığır cinsi hayvanıma şap aşısı yaptırmadım hayvanımı başka bir İl ya da İlçeye götürebilir miyim?

Hayır. Sığır cinsi hayvanlarda nakilden en az 15 gün, en çok 6 ay öncesinden Şap aşısı ile aşılatmalısınız

Koyun Keçi türü hayvanların nakillerinde hangi aşılar aranmaktadır?

Şap ve Koyun-Keçi Veba aşısı (Koyun-Keçiler  nakilden en az 15 gün, en çok 6 ay öncesinden Şap aşısı ile nakilden en az 15 gün önce veya geçmişinde Koyun Keçi Vebası aşısı ile aşılatmış olmanız gerekmektedir.)

 

Hayvanlarıma aşı yaptırmazsam,bunun cezai müeyyidesi var mıdır?

Evet. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesi (a) fıkrası gereğince 2011 yılı için 5385 TL idari para cezası vardır.

 

Çevremizde başıboş köpek-kedi var ne yapmalıyız?

3285  sayılı Havan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğine göre Köylerde muhtarlar belde ve şehirlerde Belediye Başkanlıları başıboş köpeklerle mücadele etmek zorundadır. Konu ile ilgili olarak Köy muhtarlığına veya Belediye Başkanlığına müracaat edebilirsiniz.

 

Gezginci arıcıyım. Arılarıma başka bir yere götürürken ne yapmam gerekiyor ?

Yıl içindeki ilk defa nakil yapılacaksa bağlı bulunduğunuz Muhtarlık veya Belediye Başkanlığından alacağı menşe-i şahadetnamesi ile İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Eğer daha önce arılarınızı naklettiyseniz elinizdeki Veteriner Sağlık Raporu ve Arı konaklama belgesiyle ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli olan nakil iznini alabilirsiniz.

Arılarımı götürdüğüm yerde İl/İlçe Müdürlüğüne haber vermem gerekiyor mu?

Arılarını götürdüğünüz yerde İl/İlçe Müdürlüğünde Arı Konaklama Belgesi aldıktan sonra İl/İlçe Müdürlüğünün gösterdiği yere indirmeniz gerekmektedir. Ayrıca arılarınızı konaklatacağınız yer orman arazisi içerisinde ise Çevre ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında izin almanız gerekmektedir.

 

Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Ruhsatı almak için hangi belgelerle müracaat etmem gerekmektedir?

Ev ve Süs Hayvanı Satış, Pansiyon ve Barınma Yeri ruhsatı almak isteyen işyeri sahipleri dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
- İş Yeri Sahibi Tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
- İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre 
   hazırlanmış Vaziyet Plan,
- İş Yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet proje,
- Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde
   içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor,
- Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekim Odasından alınmış oda kayıt belgesi üzerine en az 1 yıllık yapılmış noter onaylı sözleşme,
- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış
   belge,
- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği belediyenin vermiş olduğu eğitime katıldığını gösterir eğitim sertifikası,
- Köpek Eğitim Yeri Ruhsatı almak isteyenler yukarıdaki belgelere ek olarak Eğitim yerinde
   görev yapacak uzman eğitimcinin Noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisini de dilekçe
   ekine eklemeleri gerekmektedir.

Ev ve Süs Hayvanı Satış Yerinden (petshop) hayvan alırken nelere dikkat etmeliyim?

Hayvana ait Sağlık Karnesi ve işyeri sahibince düzenlenen Sorumlu Veteriner Hekim, işyeri sahibi ve hayvanı alan kişi arasında yapılan ve tarafların imzası bulunan Hayvan Satış Belgesi düzenlendikten sonra hayvanı almanız gerekmektedir.Hayvanların 2 aylıktan büyük olması gerekmektedir.(2 aylıktan küçük kedi ve köpek satmak ve almak yasaktır.) 16 yaşından küçük olanlara ebeveyinlerinin yazılı izni olmadan satış yapılmaz.

Yurtdışına beraberimde kedi-köpek götürmek istiyorum ne yapmam gerekir?

 - Kuduz aşısının yapılmış olması ve aşının üzerinden en az 1 ay en çok 1 yıl geçmiş olması.
 - Son 3 ayda iç parazit ilaçlarının yapılmış olması.
- Hayvan bilgileri ile kuduz aşısı ve paraziter ilaçların işlenmiş olduğu sayfaların 1 er adet
   fotokopisi,
- İkamet edilen Belediye Başkanlığından alınan Menşe Şahadetnamesi. Başka bir ilçeden
   geliniyorsa Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
  Eğer gidilecek ülke Avrupa birliğine Üye Ülke ise yukarıda aranan belgelere ilave olarak:
- Akredite bir laboratuvardan alınan kuduz aşısı titre sonucunu gösteren belge.
 Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şube
 Müdürlüğüne bahsi geçen belgeler ve götürmek istediğiniz hayvan ile birlikte gelmeniz
 gerekmektedir. Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce Yolcu Beraberi canlı Hayvan Sağlık
 Sertifikası verilmekte olup bu belge ile yurt dışına hayvanınızı çıkarabilirsiniz.
 (AB ülkelerine 7 aydan küçük kedi-köpekler gönderilememektedir.)

 

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi Devlet Veri Tabanı E-Devlet E- Genelge E- Mevzuat
Resmi Gazete Çiftçi Bilgi Sistemi Türk Vet Güvenli İnternet Kamu Hizmet Standardı
Antalya Hali Başbakanlık Bilgi Edinme Alo Gıda 174 e-bordro Evrak Takip Sistemi